GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Deze Saneco-website wordt u, de gebruiker ("Gebruiker") aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat Saneco vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.

Gebruik van de website.

De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om:

  • niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot Saneco of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen;
  • deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of Saneco, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik.

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand.

Saneco heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. Saneco wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de Saneco-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de Saneco-servers is door het Saneco-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Saneco garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden.

Saneco-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de Saneco-website staan niet onder de controle van Saneco. Saneco is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. Saneco heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom.

De Gebruiker bevestigt dat deze Saneco-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van Saneco kan schenden.

Risicoaanvaarding.

Door het gebruik van de Saneco-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico's verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina's ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een Saneco-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. Saneco is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een Saneco-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat Saneco en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. Saneco is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT SANECO'S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN. In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt Saneco zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media.

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot Saneco en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Saneco of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma's die deze website of de computers van Saneco of een derde kunnen beschadigen of veranderen. Saneco behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan Saneco of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door Saneco en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door Saneco.

Schadevergoeding.

De Gebruiker gaat ermee akkoord Saneco, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie.

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en Saneco of een van Saneco's afdelingen of werknemers.

Rechtspraak.

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Belgische Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied België, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten.

Saneco's uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op Saneco's recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door Saneco betreffende zulk gebruik.

Overleving.

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Saneco met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en Saneco met betrekking tot deze website.

 

Privacyverklaring

Saneco bvba respecteert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hecht daar groot belang aan. Bovendien leeft Saneco bvba de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegevens na. Wij hopen dat het hier uiteengezette beleid u een beter beeld zal geven van de soort informatie die Saneco bvba kan verzamelen, van de manier waarop Saneco bvba deze gebruikt en beveiligt en van de bedrijven waaraan Saneco bvba deze informatie eventueel doorgeeft.

Persoonlijke gegevens

Via zijn websites verzamelt Saneco bvba slechts die persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u ons zelf bezorgt (bijvoorbeeld door contactopname, registratie, inschrijving of enquête). Wilt u ons bepaalde informatie niet doorgeven, dan hoeft u dat ook niet te doen. Het is mogelijk dat we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en die met onze dochterbedrijven wereldwijd delen om een beter inzicht te verwerven in uw behoeften en om na te gaan hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Online sollicitaties stellen ons in staat uw aanvraag zo efficiënt en snel mogelijk te behandelen. U kunt steeds de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, inkijken, laten verbeteren en verwijderen door een e-mail te sturen naar info@saneco.be met vermelding van de eerder bezorgde gegevens en de gewenste verbetering of verwijdering of door te schrijven naar:

 

Beheerder van vragen in verband met privacy

Saneco bvba
Merelbeke
Zwijnaardsesteenweg 61
België

Automatisch verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld het gebruikte type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam voordat u naar onze site ging, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en delen met onze filialen wereldwijd om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie als cookie op uw computer plaatsen zodat wij u bij uw volgende bezoek automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen u en ons op heel wat manieren helpen. Zo kunnen ze ons bij voorbeeld in staat stellen een website aan te passen zodat deze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst u niet herkend te worden, dan moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat cookies worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een cookie wordt opgeslagen.

Links naar andere websites

De website van Saneco bvba bevat links naar andere websites. Saneco bvba is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van deze websites.