Nieuw afdelingshoofd binnen de Ovam: Ann Cuyckens volgt Eddy Wille op

31 jul

Op 1 juni beëindigde Eddy Wille zijn mandaat van afdelingshoofd Interventies, Verwijderingen en Saneringen (IVS). Ann Cuyckens neemt de fakkel over.

Maal zeven
Eddy Wille heeft de afdeling IVS negen jaar geleid. Met opvallende resultaten: in die periode is het aantal ambtshalve tussenkomsten verzevenvoudigd. En dat met hetzelfde aantal dossierhouders en hetzelfde budget!

Brownfieldpionier
Ook de grootschalige actieprogramma's bij de verwijdering van asbest en zinkassen in de Kempen boekten resultaat op het veld. Beide programma's leverden heel wat goodwill op voor de OVAM. Die aanpak geldt nu als voorbeeld bij de opstart van de sanering van gasfabrieken, scholen en rusthuizen. Als brownfieldpionier en geoloog is Eddy ervan overtuigd dat bodemsanering slechts optimaal kan gebeuren als ze ook een maatschappelijke en economische rol vervult.

Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid neemt Eddy Wille nu zijn nieuwe taak op als coördinator landfillmining. Ongeveer 1.700 oude, mogelijk risicovolle stortplaatsen wachten op onderzoek. Vele bevatten nog recycleerbare materialen. Dat dossier ligt op het raakvlak van materialenbeheer, bodemsanering en economie en vormt een strategische uitdaging voor de OVAM.

Bezielster
Net zoals Eddy Wille heeft ook Ann Cuyckens een pragmatische instelling.

Ze was de bezielster van de werkgroep Overheidsopdrachten, die de toepassing en kennis van die wetgeving sterk professionaliseerde. Getuige hiervan is de hoge score die de OVAM haalde bij vergelijking van de bestekkwaliteit van verschillende besturen.

Beleidsthema’s verbinden
Haar diepgaande inzicht in de ambtshalve werking van de OVAM wil Ann Cuyckens bij de leiding van de afdeling verder doortrekken: "IVS is een sterk oplossingsgerichte afdeling, waar verschillende beleidsthema’s met elkaar verbonden moeten worden, zoals materialenbeheer, ruimtelijke ordening, bodemsanering, innovaties op zowel technisch, juridisch als organisatorisch vlak, en herontwikkeling van bedrijfsterreinen

bron: nieuwsbrief VMX 24/07/2012