Snellere aanpak van locaties in kwetsbare gebieden

19 okt

Eén van de belangrijkste kerntaken van de OVAM is zorgen voor een propere bodem en grondwater. Kwetsbare gebieden, waaronder de beschermingszones van de drinkwaterwingebieden, vragen extra waakzaamheid. Tegen 2019 moeten alle saneringen van bodem- en grondwaterverontreiniging in deze kwetsbare gebieden in uitvoering zijn.

De OVAM wil hier proactief optreden. Voor locaties in de beschermingszones van drinkwaterwingebieden wil de OVAM nagaan of de (voormalige) risico-inrichtingen een bedreiging vormen voor het grondwater en de drinkwatervoorraden. Is dat het geval, wordt de verontreiniging aangepakt.

De OVAM werkt voor elke locatie een aanpak op maat uit, met begeleiding door een bodemsaneringsdeskundige. De betrokken eigenaars en exploitanten kunnen met al hun vragen terecht bij aangestelde bodemsaneringsdeskundigen. Voor plaatsen waar de betrokkenen niets te maken hebben met de voormalige risico-inrichtingen en er geen duidelijke saneringsplichtige is, wordt een ambtshalve bodemonderzoek uitgevoerd.

Locaties met een eigen verplichting (o.a. een periodieke onderzoeksplicht die nog niet werd uitgevoerd) worden opgevolgd.

Dankzij een goede samenwerking met alle partijen hoopt de OVAM snel een volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen de beschermingszones van drinkwatergebieden.