Sanering van terreinen fietsvelgenfabrikant Alesa

22 sep

Op 9 juli werd de OVAM eigenaar van de terreinen van de vroegere fietsvelgenfabrikant Alesa in Schoten. Nadat de nv Alesa in 2002 failliet ging, besloot de OVAM om de site ambtshalve te saneren.. Toen vonden een beschrijvend bodemonderzoek en de nodige proefnemingen plaats. Ook werden voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van de bodemverontreiniging tegen te gaan.

De terreinen van de vroegere fietsvelgenfabrikant Alesa in Schoten zijn vandaag een brownfield. De bodem is er tot op een diepte van 40 meter verontreinigd met gechloreerde solventen. Dat is te wijten aan de vroegere activiteiten en de manier waarop toen met die producten omgegaan werd. In de ontvettingsruimte werd trichlooretheen (TCE) gebruikt. Dat trichlooretheen en de afvalolie werden buiten het gebouw opgeslagen. Tot het eind van de jaren ‘70 werd het TCE-afval niet opgehaald door een erkende afvalverwerker. Ook zou bij de ontvettingsbaden ooit een opslagvat met TCE gescheurd zijn, waardoor de inhoud op de vloer terechtkwam. De vloer in de werkhallen werd ook regelmatig gereinigd en ontvet met een mengsel dat TCE bevatte. Gechloreerde solventen zijn zwaarder dan water en daardoor zakken ze dieper in de bodem. Hierdoor en onder invloed van de grondwaterstroming werd de verontreiniging over een groot bodemvolume verspreid.

De bedoeling is nu dat het terrein op korte termijn herontwikkeld wordt. Door de ligging aan het Albertkanaal is een watergebonden bedrijfsactiviteit aangewezen. Maar eerst moeten de bodem en het grondwater gesaneerd worden.

De oude bedrijfsgebouwen zijn in slechte staat door structurele schade, grondverzakkingen en waterinsijpeling. Daarom kiest de OVAM ervoor die af te breken. Ook drie kelders, die dienden voor de ontstoffing van afgezogen luchtstromen, worden opgebroken. Daarbij streeft de OVAM naar een maximale materiaalrecuperatie. Bij de afbraak gaat bijzondere aandacht uit naar asbesthoudende materialen.

Een eerste fase van de bodemsanering omvat het plaatsen van een diepwand, ontgravingswerken met bemaling van de verontreiniging, de instandhouding van de bemaling van verontreinigd grondwater, het leveren, plaatsen en exploiteren van een grondwaterzuiveringsinstallatie, het heraanvullen van de ontgravingszone en de afwerking. De grondwaterverontreiniging zal in de volgende fase verder aangepakt worden. Ondertussen kan de herontwikkeling van de site al vorm krijgen.