Rubriek 53.8 VLAREM gewijzigd!

16 jan

De OVAM vestigt hierbij de aandacht op een wijziging sinds 4 oktober 2014 met betrekking tot grondwateronttrekkingen. Dit heeft invloed op de beoordeling van de meldings- of vergunningsplicht bij grondwateronttrekkingen in het kader van bodemsaneringen.

Een grondwateronttrekking van meer dan 5000 m ³/jaar is altijd vergunningsplichtig. De vergunningsplicht bij een maximaal onttrekkingsdebiet van 5.000 m³/jaar wordt bepaald door de diepte van de diepste grondwateronttrekkingsfilter(s).

De kaart is hier te raadplegen. Vul op de kaart het adres van de onttrekkingslocatie in en duid vervolgens het debiet aan. Zo kunt u het dieptecriterium aflezen en bepalen of de grondwateronttrekking vergunningsplichtig is.

Bijvoorbeeld voor de locatie van de OVAM, Stationsstraat 110 te Mechelen, bedraagt het dieptecriterium 9m:

  • als er 4000 m ³/jaar onttrokken wordt op een maximale diepte van 9 m, dan is de grondwateronttrekking meldingsplichtig;
  • als er 400 m ³/jaar onttrokken wordt op een diepte van 15m, dan is de onttrekking vergunningsplichtig.

De OVAM vraagt om het resultaat als pdf te downloaden en als bijlage bij het (beperkt) bodemsaneringsproject te voegen.