Richtlijn oriënterend bodemonderzoek voor aangemelde scholen

06 aug

Om de scholen te helpen met bodemonderzoeken en -sanering werd het 'Protocol Scholen' opgesteld tussen AGION en de OVAM. Vanaf het stadium van het beschrijvend bodemonderzoek kan genoten worden van financiële ondersteuning. De OVAM biedt de scholen een financiering aan van 30% voor het beschrijvend bodemonderzoek, het bodemsaneringsproject en de bodemsaneringswerken. AGION financiert daar bovenop het subsidiabel deel van de bodemsaneringswerken aan 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere niveaus.

Oriënterend bodemonderzoek

De eerste stap na aanmelding van de school is de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek, voor zover dit in het verleden nog niet is gebeurd. Dit onderzoek moet op initiatief en kosten van de school zelf uitgevoerd worden. Het oriënterend bodemonderzoek moet ten laatste 1 jaar na aanmelding van het dossier door de inrichtende macht opgesteld en ingediend worden bij OVAM.

Afwijkingen voor scholen

Een eerste oriënterend bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van het protocol scholen, mag opgesteld worden onder vorm van een exploitatieonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan echter niet dienen voor overdracht van een terrein. Bij overdracht van een terrein dient een volledig oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Een exploitatie-onderzoek houdt in dat enkel de risico-inrichtingen onderzocht worden (bv. stookolietank of metaalbewerkingsatelier) en dus niet het volledige (onverdachte) terrein. De verdachte zones worden onderzocht volgens bemonsteringsstrategie 3 van de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek'. Er wordt wel ter hoogte van de uitgevoerde boringen aan de risico-locatie een topstaal geanalyseerd op het SAP-pakket om na te gaan of een ophooglaag aanwezig is. Dit wordt echter niet over het volledige terrein gedaan.

Als er naast de risico-inrichtingen nog andere verdachte locaties zijn (bv zintuiglijke verontreiniging) op het terrein van de school, worden deze eveneens onderzocht.

Toekomst

In de toekomst wil OVAM nog meer scholen ondersteunen, bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten met het GO! (gemeenschapsonderwijs).