Groene bodemsaneringen

17 jan

Het uitvoeren van een bodemsaneringsproject is doorgaans een ingrijpende aangelegenheid. Contradictorisch genoeg brengt een dergelijke ingreep een zekere milieudruk met zich mee. Er bestaat dan ook een groeiende belangstelling om saneringen op een duurzame manier uit te voeren. Dit betekent: zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, hernieuwbare energie gebruiken, en duurzame materialen aanwenden. De OVAM werkt een beleid uit dat deze trend stimuleert.

In opdracht van de OVAM heeft VITO een drietal rapporten opgesteld.

Nieuwe inzichten duurzame sanering
De bestaande literatuur en methodes rond het toepassen van levenscyclusanalyse' (LCA) voor bodemsaneringsprojecten werden geïnventariseerd. Met als doel nieuwe inzichten te ontwikkelen voor het ontwerpen van groenere en duurzamere saneringsvarianten. Deze nieuwe inzichten kunnen worden ingepast in de bestaande BATNEEC-evaluatie voor bodemsaneringsprojecten.

CO2-calculator, de Vlaamse aanpak
Verschillende buitenlandse instanties maakten reeds rekentools om de zogenaamde 'CO2-voetafdruk' van een bodemsaneringsproject te schatten. VITO inventariseerde de beschikbare tools en beoordeelde hun geschiktheid voor toepassing in Vlaanderen. Door de totale CO2-voetafdruk van verschillende saneringsvarianten te vergelijken, kan worden afgeleid welke de meest 'CO2-vriendelijke' variant is. Daarnaast laat dergelijke analyse toe, na te gaan welke processen/onderdelen binnen de saneringsvariant veel CO2 uitstoten, om vervolgens alternatieven te zoeken met minder CO2-emissie.

Verdere evaluatie CO2-calculator
In een vervolgstudie wordt de CO2-calculator verder geëvalueerd. De gehanteerde waarden in het rekenmodel werden vergeleken met waarden uit LCA-software, die in Vlaanderen wordt gebruikt. Daarnaast werd de calculator toegepast op twee bodemsaneringsprojecten, en de conclusies werden vergeleken met de huidige BATNEEC-evaluatie. Hieruit leidde men aanbevelingen af voor aanpassing van de multicriteria-analyse (MCA), die momenteel wordt gebruikt voor de BATNEEC-evaluatie van bodemsaneringsprojecten.

bron: nieuwsbrief 14 van Ovam