Asbestdaken zonder dakgoot – aangepaste richtlijn standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek

06 maa

De OVAM verfijnt de huidige richtlijnen opgenomen in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek (versie oktober 2014), specifiek voor afdruipzones van asbestdaken. De problematiek van de afdruipzones is een inherent gegeven wanneer hemelwater van verweerde asbestdaken niet wordt opgevangen en op bodem accumuleert. Bedoeling van deze wijzigingen is vooral om de aanwezigheid van afdruipzones niet te beschouwen als een noodzakelijke stap tot een aanvullend onderzoek in het kader van het oriënterend bodemonderzoek, maar eerder als een indicatie van een mogelijk asbestrisico waarvan de bodemsaneringsdeskundige moet evalueren of asbestonderzoek vereist is.

 

Gelet op bovenstaande dient in hoofdstuk '6.9 Noodzaak tot een aanvullende onderzoeksfase' van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek volgende situatie waarbij een aanvullende onderzoeksfase nodig is niet langer te worden gevolgd : 'wanneer asbestdak(en) zonder dakgoot aanwezig zijn op het terrein, die bij regenval een asbest bodemverontreiniging zouden kunnen veroorzaken'. De OVAM verwijst voor dergelijke situaties naar hoofdstuk '2.5 Risico-inrichtingen en potentiële verontreinigingsbronnen' van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Een afdruipzone van een asbestdak geeft dus aanleiding tot het nader bepalen van het asbestrisico op de te onderzoeken locatie.