Sanering Van de Voorde-site in Dendermonde

07 nov

De OVAM startte in oktober met de bodemsaneringswerken op de vroegere Van de Voorde-site aan de Scheldedijk in Grembergen (Dendermonde).
Op dat terrein werd vroeger een brandstofopslag en -verdeelinstallatie uitgebaat. Door die activiteiten werden de grond en het grondwater ernstig verontreinigd met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xyleen. Bovendien verspreidde de verontreiniging zich langs de gracht aan de Scheldedijk.

Ontgraving

De enige saneringstechniek die in dat geval een oplossing biedt, is ontgraving. Eerst wordt zo de verontreiniging verwijderd tot aan de achterkant van de aanpalende percelen. Daarna wordt de verontreinigde gracht geruimd. De werken duren drie maanden. Na de ontgraving volgen een grondwatersanering gedurende zes maanden en een nauwgezette monitoring gedurende vijf jaar.

De OVAM werd in augustus 2011 eigenaar van het terrein voor één symbolische euro. De saneringskosten waren immers zo hoog dat geen enkele private speler de grond wilde kopen. Dankzij die aankoop kan de OVAM beter saneren en maakt ze een herontwikkeling mogelijk die past binnen de huidige bestemming van het terrein.

De bodemsaneringswerken brengen enige hinder met zich mee. De OVAM en de aannemer en dienstverleners die ze heeft aangesteld, zijn vertrouwd met het uitvoeren van bodemsaneringen. Ze stellen alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken.

De werken staan onder permanente controle van een erkende bodemsaneringsdeskundige en veiligheidscoördinator. Tijdens de graafwerken voeren vrachtwagens grond af en aan. Hierdoor zal er in de buurt wat meer verkeersdrukte zijn. De aannemer stelde in overleg met de stad Dendermonde en de politie een verkeerscirculatieplan op om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.