grondwaterbehandelingen

07 nov

Een nieuwe richtlijn over grondwaterhandelingen moet voorkomen dat die een negatieve impact hebben op de omgeving.

Een grondwaterhandeling, zoals bemaling van grondwater, kan grote gevolgen hebben voor de omgeving. De recente voorbeelden uit Brasschaat en Berlaar tonen wat er kan gebeuren als er onoordeelkundig bemaald wordt.

Ook het grondwater in de buurt kan verontreinigd zijn. Dat is niet zichtbaar en vaak is men er niet van op de hoogte. Als een bouwheer een bemaling van het grondwater uitvoert, kan de grondwaterverontreiniging verder verspreid worden. Om schade of negatieve effecten te voorkomen moeten de nodige preventieve maatregelen genomen worden in overleg met de beheerder van de bodemverontreiniging.

Praktische handleiding

Daarom werd een richtlijn opgesteld voor iedereen die grondwaterhandelingen uitvoert. Die praktische handleiding moet de mogelijke schade of negatieve effecten daarvan voorkomen. Ook de gemeentelijke milieuambtenaren kunnen hiertoe bijdragen: bij elke aanvraag of melding van een grondwaterhandeling kunnen ze doorverwijzen naar die richtlijn.

Het kaderrapport over grondwaterhandelingen en de technische richtlijn 'Grondwaterhandellingen: grondwateronttrekkingen en -bemallingen vindt u op www.ovam.be/technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-beheer-van-bodemverontreiniging.

Wilt u weten of er bij u in de buurt al een bodemonderzoek werd uitgevoerd? Surf dan naar services.ovam.be/geoloket.