Correct inschatten saneringskost gechloreerde solventen

05 maa

Het Europese CityChlor-project ontwikkelt momenteel een geïntegreerde aanpak voor verontreiniging met gechloreerde solventen. Door de specifieke eigenschappen van deze stoffen is de sanering technisch en budgettair moeilijk in te schatten. Zo bestaat de indruk dat de sanering van volatile organic chlorinated liquids (VOCl) of vluchtige gechloreerde solventen praktisch systematisch het budget overschrijdt. Daarom kreeg de Vereniging voor Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) de opdracht om na te gaan of de kostprijsramingen voor VOCl-saneringen in de afgelopen vijftien jaar inderdaad systematisch werden overschreden. Dit bleek na onderzoek van een 25-tal cases niet het geval te zijn. Toch werd in ongeveer de helft van de cases het budget effectief onderschat. Onverwachte kosten komen voornamelijk voor bij kleinschalige saneringen, die op basis van oude en gedateerde onderzoeken worden uitgevoerd. Het verbeterde inzicht in het gedrag van VOCl-verontreinigingen laat toe om dergelijke saneringen vandaag beter in te schatten en efficiënter uit te voeren. Voor een correcte raming van de saneringskosten is voldoende onderzoek en een goed conceptueel model van de verontreiniging absoluut noodzakelijk. Door pilootproeven uit te voeren en een bodemsaneringsdeskundige met voldoende kennis en ervaring aan te stellen, kan men de kans op onaangename verrassingen nog verkleinen.

De studie levert door het beperkt aantal cases geen statistisch verantwoorde conclusies op, maar laat wel toe om enkele concrete richtlijnen en aanbevelingen uit te werken om de kwaliteit van de kostenramingen voor VOCl-saneringen in de toekomst te verbeteren. Via een standaard evaluatieformulier kunnen de vorderingen de komende jaren opgevolgd worden. Op die manier kan de studie nog groeien en kunnen de conclusies geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

bron: nieuwsbrief Ovam nr 15, februari 2012