Communicatie naar eigenaars en gebruikers bij bodemsanering

07 maa

Eigenaars en gebruikers van gronden waarop bodemsaneringswerken zijn voorzien, waarderen het als ze betrokken worden bij de opmaak van het bodemsaneringsproject. Dit vereenvoudigt de kennisgevingsprocedure bij de indiening van het (beperkt) bodemsaneringsproject.

Artikel 82 van het Vlarebo stelt dat de OVAM niet verplicht is een kennisgeving te sturen van de ontvangst van een ontvankelijk en volledig bodemsaneringsproject aan betrokken eigenaars en gebruikers, als ze al hun akkoord of opmerkingen gaven. Het gedagtekende akkoord, de opmerkingen of bezwaren moeten dan mee opgenomen worden in het ingediende bodemsaneringsproject.
Indien de OVAM de betrokken eigenaars en gebruikers toch moet informeren via de decretale kennisgevingsprocedure, adviseert de OVAM om toch al de betrokken partijen in te lichten, voorafgaand aan de indiening van het bodemsaneringsproject. Op die manier kan er bij de opmaak van het bodemsaneringsproject rekening gehouden worden met eventuele vragen of opmerkingen van de betrokken eigenaars en gebruikers. Een heldere en tijdige communicatie naar alle betrokken partijen is belangrijk voor het slagen van de bodemsanering.
De OVAM wijst er ten slotte op, dat door de wijziging van het VLAREBO op 1 februari 2016, de mogelijkheid om bezwaren of opmerkingen op het bodemsaneringsproject aan de OVAM over te maken, verlengd is tot dertig dagen.
Bron :Richtlijnen voor Bodemsaneringsdeskundigen OVAM