Het VLAREL is gewijzigd

23 sep

Op 26 augustus 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake leefmilieu' van 18 maart 2016 met aanpassingen van het VLAREL en het Milieuhandhavingsbesluit die betrekking hebben op de erkende bodemsaneringsdeskundigen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • de erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 2 werd ook opengesteld voor natuurlijke personen (wijziging artikels 25/1 en 25/2 VLAREL);
  • de duur van de wettelijk verplichte aanvullende vorming voor erkende bodemsaneringsdeskundigen wordt verminderd en deels gekoppeld aan het aantal personeelsleden die voor de bodemsaneringsdeskundigen beschikken over individuele handtekeningsbevoegdheid (wijziging artikel 53/3 VLAREL)
  • aanvullende vorming voor personen die in het kader van de overgangsregeling volgens artikels 103/2 en 103/3 handtekeningsbevoegdheid verkregen hebben tot 31 december 2017: keuze om opleiding te volgen of examen af te leggen (wijziging bijlage 17 VLAREL).
  • de retributie voor bodemsaneringsdeskundige van type 1 wordt verminderd tot 250 euro, zowel voor aanvraag van de erkenning als op het toezicht van de erkenning (artikel 54/1 en bijlage 18 VLAREL);
  • lijst met milieu-inbreuken op het VLAREL: o.a. bijzondere gebruikseisen voor erkende bodemsaneringsdeskundigen (wijziging bijlage XXIII van het Milieuhandhavingsbesluit).
Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 5 september 2016.
Een gecoördineerde versie van het VLAREL kan u raadplegen via de Navigator Wetgeving, Leefmilieu, Natuur en Energie.