Nieuwe regeling voor gebruik van bodemmaterialen

20 feb

Vandaag bestaat er een verschillende regeling voor het gebruik van uitgegraven bodems (VLAREBO) en andere bodemmaterialen (VLAREMA). Dit zorgt voor verwarring, moeilijke handhaving, en werkt misbruik in de hand. Vanaf 1 april 2019 komt er één gebruikskader voor alle bodems.  

De grondverzetsregeling, die sinds 1 april 2004 in voege is, is recent herzien. De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 1 april 2019 niet enkel uitgegraven bodem, maar ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib volgens de regeling worden opgevolgd. Al deze materialen samen noemen we bodemmaterialen.

Kwaliteit en functie van bodemmaterialen

Bodemmaterialen zijn afkomstig uit de bodem en naargelang de manier waarop deze materialen aan de bodem onttrokken worden, spreekt men van uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrij of bentonietslib.  De bodemmaterialen zijn in aard en samenstelling identieke materialen en hebben bij gebruik een vergelijkbare milieu-impact. De opvolging volgens de grondverzetsregeling zorgt voor een verbeterde rechtszekerheid doordat alle vrijkomende bodematerialen tot op de plaats van gebruik opgevolgd worden in het kader van de traceerbaarheidsprocedure.
De bescherming van de gezondheid van de mens en het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier staat centraal. Voor het gebruik van alle bodemmaterialen op of in de bodem wordt een normenkader gehanteerd dat in overeenstemming is met het kader voor bodemsanering.
De regeling is nodig om te vermijden dat verontreinigde bodem opnieuw gebruikt worden. Tegelijk beschermt de grondverzetsregeling u als ontvanger of gebruiker tegen de aanvoer van verontreinigde bodem.

Traceerbaarheidsprocedure essentieel

De traceerbaarheidsprocedure maakt het mogelijk de essentiële stappen in het grondverzet (van kwaliteitsbepaling over uitgraving of ruiming tot levering van de uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodem) te controleren en de verschillende actoren in het grondverzet zo goed als mogelijk te begeleiden. Deze procedure legt immers de verplichtingen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen (bouwheer, aannemer, vervoerder, gebruiker) vast.
Hierdoor krijgt de ontvanger of eindgebruiker van de uitgegraven bodem de garantie over de gewenste kwaliteit van uitgegraven bodem in de correcte toepassing, hetzij als bodem, hetzij voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product. De erkende bodembeheerorganisaties  Grondbank vzw en Grondwijzer vzw regelen het administratieve luik van de procedure. Meer informatie over de praktische regeling vindt u op hun websites: www.grondbank.be en www.grondwijzer.be

Meer weten?

Raadpleeg www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen