Principiële goedkeuring voorontwerp wijzigingen Bodemdecreet & Materialendecreet

21 jun

Na advies van de MiNa-Raad en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse bepalingen van het Bodemdecreet en artikel 38 van het Materialendecreet wijzigt, en dat een aantal bepalingen van het Vlaams Reglement over de bodemsanering (VLAREBO) opheft.

Het gaat onder meer om een aantal inhoudelijke wijzigingen zoals de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging met daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot vrijstelling van die onderzoeksplicht voor particulieren; de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken; de optimalisering van het instrumentarium voor de sectorfondsen en de inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen (bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib) in de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem van het Bodemdecreet en het VLAREBO. 
Daarnaast gaat het om deregulering, administratieve vereenvoudiging en lastenvermindering en om juridisch-technische aanpassingen. Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering